همين الان يهو دلم نوشآبه زرد خواس *_*

 

+شت،خوابم نميبره!