وقتي پشت فرمون بود موهاشو بكشيد

 

اگه خواس بزنتتون دستشو گاز بگيريد 3:

بعدم كه با اخم صورتشو طرفتون كرد دعواتون كنه،

زبونتونو بياريد بيرون و بگيد تررررر

تا تموم تفتون بريزه رو صورتش *_*

+خوشميگذره!