كاملا قابليت اينو دارم كه خودمو بكشم ولي همون لحظه فكرتون مياد تو سرم

كه چجوري ميخواين تحمل كنين اينطوري رفتنمو

نميشه كه نميشه...