دارم له ميشم زير اينهمه سرزنش دروني :]

كشندس كه همچيمو خودم از خودم گرفتم...همچيمو!