دلم ميخواد همه رو جر بدم

همزمان احساس افسردگي و عصبانيت ميكنم

و هيچ اتفاقي هم نيفتاده!!