امشب گراتن پاستا درست كردم

عاغا اومدم مث حرفه ايا آشپزي كنم،از 4 تا شعله گاز همزمان استفاده كردم

رو يكي ماكاروني فرميارو گزاشتم بجوشه،رو يكي موادشو داشتم آماده ميكردم

رو يكي آرد گزاشته بودم كه سس بشامل درست كنم،رو يكي هم

شير گزاشته بودم كه ولرم بشه برا سس D:

يهو آب ماكارونيه سر رفت يادم اومد اصن همش نزدم همش ميچسبه به هم

مشغول هم زدن بودم يهو ديدم يه بويي درومد نگا كردم ديدم آرده قهوه اي شد رفت😂

تند تند اونم هم زدم بدتر نشه ازونور شير سر رفت ريد به گاز😂

موادشم ته گرفت يخورده ^_^

حالا اين سسه رو هم هرچي هم ميزدم غليظ نميشد

هي فرت و فرت خامه اضافه ميكردم كه غليظ بشه D:

خلاصه به هر گه بازي اي بود سرهمش كردمو گزاشتم تو فر

بعد يادم اومد تو سس فلفل نريختم،قارچ و ذرت موادشم جا مونده بود😂

جاتون خالي خلاصه چه شامي بهشون بدم امشب ~.~