يه زماني دورم پر دوست و رفيق بود!

هممونم خيلي ادعامون ميشد كه هواي همو داريم و ازين صحبتا

ولي خب...كم كم سختيا شرو شد و رفاقتا بوي شاش گرفت:)))

+اينكه همرو گزاشتم كنار بخاطر اينه كه بودن ولي نبودن!

اينكه با يه گردان رفيق تنها باشي خيلي مسخرس خب!