بالاخره امشب با مامان رفتم مسجد،احيا

تازه برگشتيم خونه و گيج خوابم الان

فقط خواستم ثبت كنم اين لحظه رو :)

​​+دلم آرومه الان!